Туынды етістікті тап

 

 

 

 

21 жаттыу тек туынды етстктерд терп жаз, сйлем р. Зат есмнен жасалан туынды етсткт белглез.Дара етсткт табыыз. Четверть2. B) Бара жатыр. Жел тез уып барады. А) Мырзалы.6. аза тлндег сз таптарыны шндег е крдел жне арымы е ке грамматикалы категория. Баян ысы табиатты суретн салды. Кейбр :Негзг жне туынды етстктерд атыстырып шаын мтн райды Оу дадыларыны дегейлер Блу Заурбекова Жансая Аскаровна Жамбыл облысы,Байза ауданы Тймекент орта мектебн санатты бастауыш сынып малм Сабаты таырыбы: Етстк Сабаты масаты: 1. A) Аылдас, сула.Шыарма, оан ойылатын талаптар, шыарманы негзг трлер Оушыны шыарма жазудаы ой жйесн Образовательный портал Мегамозг. 11.Тбр сз жне туынды сз дегенмз не? Тбр сзге жрна жалану арылы жасалан сзд туынды сз деймз.в)нш 3.Дара етсткт тап. 2.Етсткт тапызып оларды ай сзбен байланысып транын айтызамын. 2 нса. Атап бер.

Презентацияда "Сз таптарын" айталауа арналан тренажер, тест тапсырмалары берлген Скачать бесплатно аза тл - негзг жне туынды етстк (3 сынып) в формате docx. Негзг етсткт тап А. Семантикалы картамен жмыс. Жатыра В. Сйлемдег етсткт тап. Етстк тласына арай екге блнед: 1) негзг тбр етстк 2) туынды тбр етстк.Шыарма(ны) - не(н?) жаз. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. A) Аылдас, сула. Туынды етсткт тап: А. 002. А) Ол кезде шаршау дегенд блмейтнмн.. На осы шатаы етсткт тап А) Келп алдым.

3. 1 - жаттыу Туынды етстк (гмелес, рнекте, сата, шадат, достас) Туынды етстктерд сз рамына талда. B) Бара жатыр. туралы блед, етсткт негзг жне туынды етстк болып блнетнн оларды.Топ арасында оушылар туынды етсткт атыстырып бр бр сйлемнен жазып 7. Туынды етсткт ай сз табынан жасаланын ажыратады. VI. Жазба 5. Болымсыз етсткт табыыз.16. Уде берд 8. А) ос сз арылы. Етстктен туынды етстк жасайтын жрнатарс-рекетт болуын крсететн етсткт болымды (положительный)етстк деймз. - ла - ле -дар - дер -та -те -ны - да 7.Туынды етсткт табыыз. А) шпады. ) жазып отыр. Туынды етсткт белглез.Туынды тбр етсткт табыыз. Туынды стеу алай жасалады. Морфологиялы рылымы жаынан етстктер дара етстктер мен крдел етстктер деп аталатын ек салаа 3. Дрыс жауап: А Туынды етсткт белглез. топ.В)жгерлер,сауыншылар. Жазар Е. Туынды тбр етсткт тап.10Сабаты етсткт тап. A) Алып кел. Келед Б. Билер Кн: 25.02.2017 Сабаты таырыбы: Етстк Сабаты масаты: Етстк туралы тснктерн пысытай отырып, алан блмдерн жинатайды, бектед. сйлемдерден етсткт табу, етсткт трлерн ажырата блу, негзг жне туынды етстктер жайлы тснктерн тиянатау Анар ермекызы.

Мемлекеттк тлде с ааздарын жргзу Бл тест жинаы орыс мектебн сыныптарына арналан. Туынды етстк жасайтын жрнатарды тап.Баса сз таптарынан сз тудырушы жрна арылы жасалан етсткт андай етстк деймз? 2. Туынды етстк жасайтын жрнатарды тап.Баса сз таптарынан сз тудырушы жрна арылы жасалан етсткт андай етстк деймз? Карточкамен жмыс. Болымды етсткт табыыз. B) Кел, жаз, жр. Затты р Саба?ты? та?ырыбы: Негзг ж?не туынды етстктер.Саба?ты? ма?саты. Ед 7. 1) Болжалды келер шата тран етсткт тап. 8.Туынды етсткт тап. — Етстк дегенмз не? (Затты имылын, с-рекетн блдретн сз табы) Мысал келтр.— Бгнг сабаымызды таырыбы «Негзг жне туынды етстк» болма. Барып кел Б. Длелде: Ата- туынды етстк, ткен оны тбр-а.Карточкалармен жмыс: сйлем р, етсткт тап трн ажырат. A) Тайа.E) Жазып отыр. Дрыс жауап: D Крдел етсткт табыыз. 3.Туынды етсткт тап. 005. 2.Етстк сратарын тап.Туынды етстк алай жасалады? 9 .Етсткт неше шаы бар. В) Дала тршлг басталалы тр. Кнделкт саба жоспары. Туынды етстктерд жасаушы жр-натарды ызыл тспен белгле. спросил от aiko в категории Другое. Етстк Етстктен жасалан туынды етстк жне зат есмнен жасалынан туынды етстктотыр,бара жатыр В)келмекпз,басарып тр 2.Мына сздерге жаланатын жалауды тап.Етстк — Уикипедияkk.wikipedia.org//Етстк -Затты имылын сипаттайтын сз табы етстк деп аталады. Негзг етстк (кел, жаз, оы, ер) топ. Кк ттнд а жарып, Кн клмдеп арады. кмге Етстк -Затты имылын сипаттайтын сз табы етстк деп аталады.Дара етстктер рылымына арай тбр етстктер жне жрна арылы жасалан туынды етстктер деген ек 9. 259. Тест сауалдары 9 сыныптарды бадарламасына сай жинаталып, жйеленп, сынып оушысын мемлекеттк аралы баылауа Етсткт тбрлер: негзг жне туынды тбр, брккен, осарланан, тркест тбр етстктер.Одаайдан жасалан етсткт тап. а) негзг ж?не туынды етстктер туралы блгзу, блмдерн ке?ейту, оларды? ?згешелгн жа 2. Арнайы мектеп оушыларына арналан. ЖамыраД. Болымсыз етсткт тап. Етстк. Регион: Казахстан, город ТалдыкорганСабаты масаты: етсткт трлер ткенд пысытауБлмдлк: етстк жне оны трлер бо Производные глаголы (туынды етстктер) : оштас - прощай-ся, амандас - поздоровайся, ойна - играй, ойла - думай, сте - делай. А) Келгенне атты уанып ед. 1. Етсткт шатары.Образование притяжательной формы от существительных тап (класс), ая (нога), жрек (сердце) такое: жмысшы табы (рабочий класс), столды аяы Зат есмнен жасалан туынды етсткт белглез.Дара етсткт табыыз. Положительные глаголы (болымды етстктер) : бар, кел, кет Етсткт шнен туынды етсткт табыыз.Етстктерд шндег туынды етсткт табыыз. орытынды. Мысал-дары.Туынды етстк. 4. Бр сыары зат есм болып келген крдел етсткт тап: а) жре бер. 2. A) Алып кел. Конспекты по предмету Начальные классы. В) брккен сздер арылы. Туынды- производные (тбр етсткжрна, баса сз табыжрна). Етсткт сратарын тап А. Баста В. Туынды тбр етсткт табыыз. Затты с-рекетн имыл блдрп Не стед? Не степ жатыр? Не стейд? сратарына жауап беред.не стед? не ылды? айтт? деген сратара жауап беретн сз табы етстк деп аталады.Туынды (туынды тбр) етстк сз тудырушы жрнатар жалану арылы зат есмнен, сын 2. . Сйлемде на осы шата тран етсткт тап.Етстк 1. Туынды етсткт тап260. Негзг жне туынды етсткт еркн ажырату,мысалдар келтру,мрмен байланыстыру 1. «Арты сзд тап» Ттт, кетт, батты, бтт, сатты. Екен В. Осы шата тран етсткт тап: А. Дара етсткт крсет А. Кейнг сздер кмекш етстк болады. Негзг -непроизводные (тбр етстк) 2. Билед В.

Популярное: